14/04/2020 Виолина Станкова Галерия

Клауза за форсмажорни обстоятелства и нейното значение

1. Значение и уредба на форсмажора /непреодолима сила/

С обявяването на световна пандемия и в частност извънредно положение в нашата страна, което доведе до много и различни ограничения в осъществяването на търговска дейност, една от злободневните теми в последно време е характера на непреодолимата сила, нейното приложение и значение за страните по различни сделки.

Значението на законовото понятие „непреодолима сила“ е следното: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението на договора обективно невъзможно докато трае това събитие. Пандемията, причинена от COVID – 19, следва да се квалифицира като форсмажорно обстоятелство.

2. Отражение върху търговските и договорни отношения.

С Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. се въведе извънредно положение на територията на Република България. С този акт се преустанови дейността на търговски обекти, големи търговски центрове, игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти и др. и в резултат бизнеса на много лица е сериозно засегнат.

За нагледност можем да дадем и следния пример: когато един търговец е преустановил дейност заради наложената забрана, същият има сключен договор за наем по който се дължи наемна вноска, но същевременно не извършва дейност и по този начин все по-трудно могат да се покриват тези разходи.

В този случай наемателят е страната, която ще изпита трудности при изпълнението на основаното си задължение – заплащане на наемната цена. Едно от изискванията на закона е насрещната страна да бъде уведомена за невъзможността за изпълнение на конкретно договорно задължение. Страната, която е засегната от непреодолимата сила следва да се позове на нея и по този начин да изключи отговорността си за периода докато трае непреодолимата сила, в противен случай, при липса на уведомяване, страната, която желае да се позове на непреодолимата сила, дължи обезщетение на другата страна, за настъпилите вреди.

Нещо повече, дори в съответния договор да няма предвидена клауза за форсмажорно обстоятелство, имате законово основание да се позовете, а това е чл. 306 от Търговския закон. В случай, че в договора страните са уговорили последиците от възникването на непреодолима сила, то следва да се приложат условията, залегнали в договора.

Законът предвижда и възможност да бъде прекратен договора, ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че страните нямат интерес от действието на договора.

Най-важното нещо, което трябва да имате предвид към настоящия момент и в условия на извънредно положение и множество рестрикции, които водят до потенциално неизпълнение на договорни задължения е, че наличието на форсмажорно обстоятелство не ви освобождава автоматично от отговорност, а по-скоро дава възможност да предоговорите условията си, да отложите плащанията и изпълнението, за което следва да уведомите другата страна по сделката и да намерите път за взаимно да намалите вредите, които бихте понесли от действието на догоговора, сключен преди възникването на непреодолимата сила.

Top