Подаване на сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН

 

Настоящата информация се основава на изискванията, заложени в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и европейското законодателство (2019/1937 - Директива на ЕС относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза). 

Механизмите за вътрешен контрол и оперативните процедури на “ЮНИК ЕСТЕЙТС” АД, имат за цел да предотвратяват и препятстват всички нарушения.   

 

В съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, вие имате право да подадете сигнал за нарушения, в случай че са налице законовите изисквания за това и са налице основателни подозрения за извършено нарушение. Подаването на сигнали може да бъде по вътрешен  и външен канал за подаване на сигнали.  

Дружеството насърчава подаването на сигнали за нарушения по вътрешния канала преди да се подаде сигнал за нарушения чрез външния канал, предвид законовото изискване за това, по-голямата бързина и достъпност.  

 

Вътрешен канал за подаване на сигнали:  

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение сигналът следва да се подава приоритетно чрез канал за вътрешно подаване на сигнали. 

Подаването на сигнали става чрез Външния отговорник за регистриране на сигнали за нарушения, а именно :    

„ТАБАКОВ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 203245811, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, р-н Средец, бул. „Витоша“ № 57, ет.2, ап. 2, представлявано от Управителя – Ивайло Петров Табаков,  

Адрес за приемане на сигналите : гр.София, ул.“Шандор Петьофи“ 9, ет.1 

Телефон : 02/986 20 50     мобилен : 0888 61 97 62 

Иmейл : itabakov.co@gmail.com 

 

Разследването на подадените сигнали по вътрешния канал за сигнали ще бъде осъществено от специално определен за това служител на Дружеството и съгласно обявената Политика за вътрешни сигнали.  

 

Всички подадени сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН ще останат строго поверителни и  Дружеството ще разгледа подадените сигнали съобразно обявената си Политика за вътрешни сигнали и Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и европейското законодателство (2019/1937 - Директива на ЕС относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза). 

За повече информация и възникнали въпроси можете да се обърнете към Външния отговорник за подаване на сигнали.  

                     

Външен канал за подаване на сигнали:  

Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя по смисъла на този закон, е Комисията за защита на личните данни.  

 

Сигналите се подават до Комисията на адрес :   

 

Гр. София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 

Email: kzld@cpdp.bg;   Уебсайт: http://www.cpdp.bg/ 

 

Затвори

Заяви безплатна консултация за ипотечен кредит

Крайна сума
credit source logo
Услугите по кредитно консултиране се предоставят от Кредит център ООД – лицензиран кредитен консултант вписан в Регистъра на Българска Народна Банка с номер BCI00002.
Абонамент за списание Unique Estates Life
close
Списанието се издава 3 пъти в годината:
  • Брой Пролет - 31-ви март
  • Брой Лято - 30-ти юни
  • Брой Зима - 10-ти ноември
Цена: 45 BGN